Przejdź do treści

Logi

Wszystkie aktywności Twoich klientów oraz użytkowników platformy są zapisywane w tej sekcji. Możesz prześledzić ich działania w czasie w trzech zakładkach: logi panelu, aktywność na stronie oraz zdarzenia sesyjne.

Logi panelu

W tej zakładce sprawdzisz działania użytkowników, którzy otrzymali od Ciebie dostęp do platformy w celu prowadzenia działań marketingowych. Log to swoisty rodzaj dziennika, w którym zapisywane są wszelkie akcje wykonane w platformie ExpertSender i na stronie Twojego sklepu. Log ułatwia identyfikację działania, które np. spowodowało jakiś problem z wysyłką maili lub działaniem platformy itp.

Dla łatwego odczytywania danych loga umieściliśmy je w tabeli:

 • ID logu,
 • Utworzono – data oraz godzina utworzenia logu,
 • URL, którego dotyczy zdarzenie,
 • Metoda pozyskiwania informacji do loga, oparta o API – POST, GET,
 • Status – czyli kod danej akcji,
 • E-mail użytkownika,
 • Adres IP, z którego łączył się użytkownik,
 • Podgląd szczegółów danej akcji – tu znajdziesz dodatkowe informacje, takie jak ID użytkownika, czas przetwarzania informacji w logu.

Statusy logów

Statusy logów wyświetlane są w postaci kodów oznaczających powodzenie danej akcji lub błąd:

StatusOpis
200Success – żądanie zostało przetworzone pomyślnie. Oznacza to, że wykonana przez Ciebie akcja się powiodła
302Redirect – żądanie zostało przekierowane na inną stronę, ponieważ docelowa strona jest tymczasowo niedostępna
403Forbidden – żądanie nie zostało zrealizowane, ponieważ użytkownik nie ma nadanego dostępu do treści, do której chciał się dostać
500Internal server error – żądanie nie zostało zrealizowane przez wewnętrzny błąd serwera

Aktywność na stronie

Logi w tej zakładce pozwalają sprawdzić jaką aktywność wykonał klient na stronie Twojego sklepu. Żeby logi były rejestrowane, musisz mieć poprawnie skonfigurowany kanał Web Tracking.

Jeżeli obsługujesz w platformie kilka stron, pojawią się one w okienku wyboru na górze tabeli.

Tabela wyświetla informacje takie jak:

 • ID logu,
 • Utworzono – data oraz godzina utworzenia wpisu,
 • ID odwiedzającego – unikalny numer identyfikujący przypisany do klienta,
 • ID sesji – numer przypisany do sesji na stronie,
 • Typ zdarzenia:
  • VisitOnWebsite – wizyta na jakiejkolwiek stronie sklepu,
  • VisitOnProductPage – wizyta na stronie produktowej,
  • VisitOnCartListPage – wizyta na stronie koszyka,
  • VisitOnLoginPage – wizyta na stronie logowania,
  • ModifyCart – modyfikacja zawartości koszyka,
  • VisitOnSalePage – wizyta na stronie potwierdzającej sprzedaż,
 • E-mail odwiedzającego,
 • Aktywna sesja – informacja czy dana sesja trwa.

W ostatniej kolumnie znajduje się przycisk wyświetlający szczegółowe dane dotyczące zarejestrowanego zdarzenia, np. ID sesji, daty rozpoczęcia i zakończenia danej sesji na stronie, ilość wyświetlonych produktów czy wartość koszyka.

Zdarzenia sesyjne

W tej zakładce znajdziesz informacje związane z aktywnością klienta na Twojej stronie, dotyczące konkretnych zdarzeń, np. porzucenie koszyka, przeglądanie lub zakup. Żeby logi były rejestrowane, musisz mieć poprawnie skonfigurowany kanał Web Tracking.

Tabela wyświetla informacje takie jak:

 • ID logu,
 • Utworzono – data oraz godzina utworzenia wpisu,
 • ID odwiedzającego – unikalny numer identyfikujący przypisany do klienta,
 • Typ zdarzenia:
  • AbandonedBrowse – porzucenie przeglądania produktów,
  • AbandonedCart – porzucenie koszyka z produktami,
  • FinalizedTransaction – sfinalizowana transakcja (zakup).
 • E-mail odwiedzającego.

W ostatniej kolumnie znajduje się przycisk wyświetlający szczegółowe dane dotyczące zarejestrowanego zdarzenia.

Logi API

Tutaj znajdziesz wszystkie zarejestrowane zapytania API związane z jednostką biznesową, którą zarządzasz. W tabeli znajdziesz następujące informacje:

 • ID logu,
 • Utworzono – datę utworzenia logu,
 • URL – element adresu URL wskazujący czego dotyczyło zapytanie API:
  • /customers – zapytanie związane z danymi klienta,
  • /orders – zapytanie dotyczące zamówień,
  • /scenariocustomevents – zapytanie związane z niestandardowymi zdarzeniami w scenariuszach.
 • Metoda – funkcje użyte do operacji na danych. Dostępne metody to:
  • POST – dodawanie danych,
  • GET – pozyskiwanie danych z serwera,
  • PUT – aktualizacja danych,
  • DELETE – usuwanie danych.
 • Status – informacja zwrotna serwera na wysłane zapytanie. Serwer zwraca odpowiedź w postali kodów, których znaczenie opisujemy w sekcji Statusy logów API.
 • Klucz API – unikalny zestaw znaków przypisany do danej jednostki biznesowej, służący do autoryzacji zapytań, które wysyłasz do naszego serwera.
 • Adres IP – unikalny numer urządzenia podłączonego do sieci i korzystającego z protokołu IP, z którego wysłano zapytanie API.
 • Podgląd szczegółów danej akcji – tu znajdziesz dodatkowe informacje, takie jak pełne ID zapytania lub czas przetwarzania informacji w logu.

Statusy logów API

Statusy logów wyświetlane są w postaci kodów oznaczających powodzenie danej akcji lub błąd:

StatusOpis
200Success – zapytanie zostało przetworzone, serwer zwrócił odpowiedź
201Created –  zasób, np. nowy klient, lub nowe zamówienie, został utworzony na serwerze
400Bad request – zapytanie nie zostało przetworzone. Powodem jest zwykle brakujący lub nieprawidłowy parametr, jak email, phone itp.
401Unathorized – w zapytanie brakowało klucza API lub prosisz o dostęp do informacji, do których nie masz uprawnień
403Forbidden zapytanie jest poprawne, ale pytasz o dane, do których nie masz uprawnień
404Not found – na serwerze nie ma danych, których szukasz
500Internal server error – zapytanie nie zostało przetworzone z powodu nieoczekiwanego błędu serwera

Logi SMS

Ta sekcja zawiera wszystkie szczegóły dotyczące błędnych wysyłek wiadomości SMS:

 • ID logu,
 • Utworzono – datę utworzenia logu,
 • Bramka – nazwa bramki, z której wysłano wiadomość zwracającą błąd,
 • Nadawca – nazwa nadawcy korzystającego z danej bramki,
 • Numer telefonu klienta – numer, który zwrócił błąd,
 • Błąd – kod oraz treść błędu wiadomości SMS.
Na tej stronie
Do góry