Przejdź do treści

Zarządzanie polami danych

Każde pole danych użyte w scenariuszu musi zostać dodane poprzez kliknięcie w przycisk Zarządzaj polami danych ponad paskiem narzędzi zdarzeń scenariusza:

Otworzy się dialog pt. Zarządzaj polami danych:

By dodać nowe pole danych, użyj przycisku Add new record.

Uwaga

Nazwa i typ pól danych zdefiniowanych dla scenariusza musi odpowiadać nazwom i typom używanym w zapytaniu API pt. Custom events, które inicjuje scenariusz dla subskrybenta. Zapytanie API musi także zawierać dokładne wartości pól danych dla każdego subskrybenta.

Po zdefiniowaniu, pola danych mogą zostać użyte w ustawieniach następujących elementów scenariusza: Punkt startowy, Ustaw dane, Wywołanie API, Uruchom Kod oraz Test porównawczy. Wartości pól danych mogą także zostać użyte do personalizacji w treści wiadomości scenariusza.

By dodać wartość pola danych w treści wiadomości e-mail, zapytaniu API, lub elemencie Uruchom kod, użyj następującego formatu taga personalizacyjnego:

*[wf_nazwapoladanych]*

Na przykład, pole danych ID_Zamowienia przybrałoby następującą postać:

*[wf_ID_Zamowienia]*

Można także używać pól danych ze składnią Dynamic Content:

${WorkflowDataField('nazwapoladanych')}

Na przykład, pole danych ID_Zamowienia przybrałoby następującą postać:

${WorkflowDataField('ID_Zamowienia')}

W trybie Dynamic Content można też sprawdzić, czy pole danych zostało w ogóle dodanych, za pomocą następującej funkcji:

WorkflowDataFieldExists('nazwapoladanych')

Na przykład:

WorkflowDataFieldExists('ID_Zamowienia')

By ustalić wartość pola danych w scenariuszu, użyj poniższego kodu:

SetWorkflowDataField('nazwapoladanych',wartoscPolaDanych)

By uzyskać więcej informacji o wywoływaniu zdarzeń specjalnych, przejrzyj dokumentację API.

ready_for_translation

Na tej stronie
Do góry